Zásady spracovania 
osobných údajov

Správca osobných údajov a subjekt údajov spoločnosti mondays s.r.o. Správcom osobných údajov je spoločnosť mondays sro, IČO: 536 131 98, so sídlom Galaktická 8, 821 02 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 150933/B (ďalej len správca). Správcu je možné kontaktovať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo emailom na andrej.suchy@mondays.sk Spoločnosť mondays s.r.o. v rámci svojej činnosti vystupuje tiež ako spracovávateľ osobných údajov. V takom prípade je správcom osobných údajov subjekt, pre ktorého spoločnosť mondays s.r.o. vykonáva spracovanie. Typicky ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikajúcu, ktorá spoločnosti mondays s.r.o. poskytuje svoje (marketingové) služby. Spracovanie v týchto prípadoch je vždy popísané v jednotlivých zásadách spracovania osobných údajov príslušných správcov. Subjektom údajov je fyzická osoba, ktorá správcovi poskytla svoje osobné údaje na základe zmluvy o poskytovaní služieb či inej zmluvy uzavretej so správcom alebo na základe opatrení prijatých pred jej prijatím na žiadosť tejto fyzickej osoby (dopyt služieb). Subjektom údajov môže byť aj fyzická osoba, ktorej osobné údaje správcu získal z iných zákonných zdrojov.

Rozsah spracovania osobných údajov Správca spracováva osobné údaje v rozsahu, v akom sú mu poskytnuté subjektami údajov, alebo v akom rozsahu ich správca získa z iných zákonných zdrojov. Ide o: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, miesto podnikania, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, platobné údaje, e-mail, telefón, podpis, sieťové identifikátory a osobné údaje získané z cookies.

Účel spracovania osobných údajov Správca spracováva osobné údaje dotknutých osôb na účely splnenia zmluvy uzatvorenej medzi subjektom údajov a správcom (najmä poskytovanie marketingových služieb), plnenie právnych povinností (ako sú napr. Daňové a účtovné povinnosti) a ochrany oprávnených záujmov správcu (najmä ochrana majetku správcu a ochrana právnych nárokov správcu). Zo strany správcu nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, uvedenému v zákone 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR.

Posúdenie nevyhnutnosti spracovania Správca dbá na ochranu súkromia dotknutých osôb, a preto spracováva iba osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné potrebné pre stanovené účely spracovania.

Právny základ spracovania osobných údajov Právnym základom spracovania osobných údajov uvedených v cookies je súhlas dotknutých osôb. V ostatných prípadoch je právnym základom spracovania výkon zmluvy, ochrana oprávnených záujmov správcu a splnenie právnej povinnosti.

Doba spracovania osobných údajov V prípade osobných údajov spracovávaných na účely splnenia zmluvy správca spracováva osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne počas ďalších 10 rokov, a to s ohľadom na dĺžku premlčacej lehoty pri náhrade škody či ujmy. V prípade spracovania na účely splnenia právnej povinnosti správca spracováva osobné údaje po dobu stanovenú právnymi predpismi. V prípade osobných údajov spracúvaných na základe súhlasu dotknutej osoby s uložením cookies správca spracováva osobné údaje po dobu určenú v konkrétnom cookie súbore, najdlhšie však po dobu 2 rokov, ak nebude súhlas so spracovaním osobných údajov do tej doby odvolaný.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov Ak dotknutá osoba dala správcovi súhlas so spracovaním osobných údajov, môže svoj dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek bezplatne odvolať, a to prostredníctvom zaslania emailovej správy na adresu: andrej.suchy@mondays.sk Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúca zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré správca spracováva na základe iného právneho základu, ako je súhlas (tj. Hlavne ak je spracovanie nevyhnutné pre výkon zmluvy, právnej povinnosti či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch).

Prístup k osobným údajom K osobným údajom subjektov údajov má prístup správca a prípadne tiež tretie osoby – príjemcovia, ktorí poskytujú vhodné záruky a ktorých spracovanie spĺňa požiadavky podľa platných právnych predpisov a ktoré zaisťuje primeranú ochranu práv dotknutých osôb. Príjemcovia osobných údajov sú: poskytovatelia daňových / účtovných služieb: spoločnosť Vaša účtovníčka s.r.o., IČO: 36822680; poskytovatelia informačných služieb a systémov; správcovia IT systémov; poskytovatelia právneho poradenstva; poskytovateľ služby Google Analytics pre monitorovanie návštevnosti webových stránok správcu, služby Google Ads na účely marketingu a služby Google suite pre správu súborov a komunikáciu: spoločnosť Google Ireland Limited, reg. č. 368047 a Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View , CA 94043, USA; poskytovateľ služby Facebook Ads na účely marketingu: spoločnosť Facebook, Inc., so sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, Ca 94025, USA; poskytovateľ marketingovej služby Sklik: spoločnosť Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685; poskytovateľ marketingových služieb: spoločnosť ETARGET CZ, s.r.o., IČO: 28466977; orgány verejnej moci, ktorým má správca povinnosť osobné údaje poskytovať. Osobné údaje sú odovzdávané len v rámci členských štátov Európskej únie s výnimkou poskytovateľov Google a Facebook, u ktorých môže dochádzať k prenosu osobných údajov do USA. Odovzdávanie týmto príjemcom je založené na systéme prenos osobných údajov medzi EÚ a USA v obchodných vzťahoch s názvom Privacy Shield.

Preukazovanie totožnosti dotknutých osôb Správca je oprávnený požadovať preukázanie totožnosti dotknutých osôb na účely zamedzenia prístupu neoprávnených osôb k osobným údajom.

Práva dotknutých osôb vo vzťahu k osobným údajom Vo vzťahu k osobným údajom má dotknutá osoba najmä tieto práva: a) právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať; b) právo osobné údaje opraviť či doplniť; c) právo požadovať obmedzenie spracovania; d) právo namietať alebo sťažnosť sa proti spracovaniu v určitých prípadoch; e) právo požadovať prenesenie údajov; f) právo na prístup k osobným údajom; g) právo byť informovaný o porušení bezpečnosti osobných údajov v určitých prípadoch; h) právo na vymazanie osobných údajov (právo byť “zabudnutý”) v určitých prípadoch; a i) ďalšie práva stanovené v zákone o spracovaní osobných údajov a vo všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov č. 18/2018.

Čo to znamená, že dotknutá osoba má právo vzniesť námietku? Podľa čl. 21 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov č. 2016/679 má dotknutá osoba okrem iného právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ak je spracovanie vykonávané na základe oprávneného záujmu, vrátane spracovania na účely priameho marketingu. Námietku je možné podať správcovi písomne či na emailovú adresu: andrej.suchy@monday.sk. V prípade, že subjekt údajov vznesie námietku proti spracovaniu, správca osobné údaje ďalej nespracováva, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, alebo pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov. Ak sú osobné údaje spracovávané za účelom priameho marketingu a subjekt údajov proti takémuto spracovaniu vznesie námietku, správca osobné údaje v tomto rozsahu už ďalej nespracováva. Bližšie informácie o tomto práve obsahuje zákon 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR.

Povinnosť poskytnúť osobné údaje Osobné údaje subjekt údajov poskytuje úplne dobrovoľne. Nemá žiadnu povinnosť ich poskytnúť. V prípade, že osobné údaje neposkytne, nehrozí mu žiadna sankcia. Avšak ak subjekt údajov svoje osobné údaje správcovi neposkytne v prípade, keď je to potrebné pre plnenie zmluvy, nebude možné uzavrieť medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom zmluvu ani ju riadne plniť. Je však čisto a len na rozhodnutí dotknutej osoby, či do zmluvného vzťahu so správcom chce vstúpiť, alebo nie.

Zabezpečenie osobných údajov Všetky osobné údaje sú zabezpečené štandardnými postupmi a technológiami. Osobné údaje, ktoré sú spracovávané v elektronickej forme, sú ukladané v rámci interného systému a sú prístupné iba oprávneným používateľom pracujúcim s týmito osobnými údajmi prostredníctvom zariadení zabezpečených prihlasovacím menom a heslom. Správca používa profesionálnu antivírusovú ochranu a firewall, ktoré pravidelne aktualizuje. Správca pravidelne kontroluje, či systém neobsahuje slabé miesta a nebol vystavený útoku, a používa také bezpečnostné opatrenia, ktoré je možné po správcovi rozumne vyžadovať, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k poskytnutým osobným údajom, a ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytuje dostatočné zabezpečenie. Osobné údaje, ktoré sú spracovávané v písomnej forme, sú uložené v zabezpečených priestoroch správcu, do ktorých majú prístup len oprávnené osoby. Všetky prijaté bezpečnostné opatrenia sú pravidelne aktualizované. Hoci správca zabezpečuje osobné údaje pomocou vhodných technických a organizačných opatrení, nie je možné úplne zaručiť ich bezpečnosť. Preto nie je ani možné 100% zabezpečiť, že k poskytnutým osobným údajom nemôže tretia osoba získať prístup, nemôžu byť skopírované, zverejnené, pozmenené alebo zničené prelomením bezpečnostných opatrení správcu. V tejto súvislosti však správca zaručuje, že robí všetko preto, aby osobné údaje boli v bezpečí, a pravidelne kontroluje, či nedošlo k porušeniu ich zabezpečenie.

Cookies Cookies sú malé súbory, ktoré zaisťujú lepšiu funkčnosť webových stránok, prispôsobujú obsah webových stránok potrebám dotknutých osôb, pomáhajú zobrazovať relevantnejšie reklamy a slúži na zapamätanie si zvoleného nastavenia. Prostredníctvom webových stránok sú na zariadeniach dotknutých osôb ukladané cookies prevádzkovateľov reklamných systémov, ktoré sú na stránkach správcu prevádzkované. V rámci remarketingu využíva správca systémy Google Ads, Facebook Ads, Sklik, a Etarget. Pre analýzu návštěvnosi správcov používa službu Google Analytics. Ak subjekt údajov nechce poskytovať dáta o používaní webe službe Google Analytics, môže použiť plugin poskytovaný spoločnosťou Google. Po nainštalovaní do prehliadača a aktiváciu nebudú ďalej dáta odosielané. Viac informácií o spracovaní a využití dát možno nájsť v zmluvných podmienkach spoločnosti Google. Štandardné webové prehliadače (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome a pod.) Podporujú správu cookies. V rámci nastavení prehliadačov môže subjekt údajov jednotlivé cookies ručne mazať, blokovať či úplne zakázať ich použitie, možno ich tiež blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. Pre detailnejšie informácie môže subjekt údajov použiť nápovedu svojho prehliadača. Správca na svojich webových stránkach používa tzv. Dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné cookies sú uložené v zariadení len do ukončenia programu internetového prehliadača. Dočasné cookies umožňujú uchovávanie informácií pri prechádzaní z jednej webovej stránky na druhú a odstraňujú potrebu opakovaného zadávania niektorých údajov. Trvalé cookies pomáhajú identifikovať zariadenia dotknutých osôb v prípade opakovanej návštevy webových stránok a umožňujú prispôsobovať webové stránky záujmom dotknutých osôb.

V nasledujúcej tabuľke nájdete, aké druhy súborov cookies správca používa: Vydávateľ/ Názov cookie Typ Trvanlivosť Popis PHPSESSID Zlepšenie funkčnosti stránky Dočasná Slúži na zabezpečenie lepšej funkčnosti stránky (zapamätanie si zvoleného nastavenia a pod.) leady_session_id Zlepšenie funkčnosti stránky Dočasná Slúži na zabezpečenie lepšej funkčnosti stránky (zapamätanie si zvoleného nastavenia a pod.) Polylang / pll_language Zlepšenie funkčnosti stránky Trvalá (1 rok) Slúži na zapamätanie si zvolenej jazykové verzie stránky Facebook / _fbp Marketingová Trvalá (4 měsíce) Slúži na účely marketingu a prepojenie so sociálnou sieťou Facebook Google / _ga,_gid, _gat, _gcl Analytická, marketingová Trvalá (max. 2 roky) Slúži pre účely marketingu a analýzu návštevnosti

Kontaktujte nás

Kontaktujte
nás